GENERÁLNE DODÁVKY STAVIEB

 

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť ktorá Vám doručí práce načas? Tu ste správne.


Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné portfólio stavebných činností pri výstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii objektov. Pôsobíme ako generálny dodávateľ pre stavby menšieho a stredne veľkého rozsahu. Ponúkame Vám komplexný súbor služieb spojených s výstavbou pozemných stavieb.

Máme skúsenosti s realizáciou:

    bytových domov
    administratívnych budov
    obchodných objektov

    zdravotníckych zariadení

Medzi najnovšie projekty patrí prestavba polyfunkčného objektu na zdravotnícke zariadenie v Trnave.

Pri realizácii projektu sa zameriavame na kvalitu zhotovenia za najlepšie dosiahnuteľnú cenu, dodržanie termínov a realizačných harmonogramov, odbornosť, kompetentnosť a spoľahlivosť.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 

Štúdie realizovateľnosti projektov a investičných zámerov.

Zabezpečenie vypracovania auditu pozemkov na úrovni geologických vrtov.

Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach projektu, predovšetkým projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vykonávacie projekty, projekty skutočného vyhotovenia.

Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri získavaní povolení súvisiacich so stavbou (EIA, ÚR, SP a kolaudácia).

Zastupovanie investora pri jednaniach ohľadom majetkových práv.

Vyjednávanie podmienok investičnej výstavby so správcami inžinierskych sietí.

Rokovania s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy.

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej.

Riadenie a koordinácia jednotlivých dodávateľov stavby.

Výkon činnosti stavebného dozoru.

Riadenie a dokumentácia kontrolných dní.

Prehľadné finančné vyúčtovanie stavby.

Právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi stavby.

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

 

Komplexná realizácia činností, od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti, až po kvalitné vizualizácie projektu,

Kompletná projektová dokumentácia od úrovne architektonických štúdii, dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie, až po realizačnú projektovú dokumentáciu.

Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia.